ONLINE SUPPORT


  • ONLINE 1    

  • ONLINE 2    

MARKETING

  • MARKETING LÀ GÌ ?

    Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ định nghĩa: Marketing là một quá trình hoạch định và quản lý thực hiện việc đánh giá, chiêu thị và phối hợp các ý tưởng, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích tạo ra các giao dịch để thỏa...